FILMFESTIVAL

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van het Internationaal Film Festival Tegenstroom, die gelden op alle Producten en Diensten die het IFF TEGENSTROOM  levert en het gebruik van de website www.iff-tegenstroom.com. Door het gebruik van de website www.iff-tegenstroom.com en de Producten en Diensten van het Internationaal Film Festival Tegenstroom aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities

 1. Internationaal Film Festival Tegenstroom / IFF Tegenstroom valt onder Stichting Deining Films, gevestigd te Pyramide 13, 4515SL, IJzendijke.
 2. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van IFF Tegenstroom zoals opgenomen in dit document.
 3. Dienst: het platform van IFF Tegenstroom waar Gebruikers via eigen apparaten al dan niet tegen betaling films en televisiedrama’s kunnen bekijken en evenementen kunnen bijwonen.
 4. Producten: Tickets en passen (waaronder -maar niet beperkt tot- het Vriendenlidmaatschap en de Professionalspas) die het voor Bezoekers mogelijk maken om filmvertoningen en andere evenementen van IFF Tegenstroom bij te wonen en IFF Tegenstroom merchandise, verkocht via www.iff-tegenstroom.com.
 5. Gebruiker: Personen die gebruik maken van de Producten en Diensten van IFF Tegenstroom en de websitebezoeker van iff-www.tegenstroom.com.
 6. Locatie: de plaats waar de filmvertoningen en evenementen plaatsvinden, dit kan zowel online zijn (via verschillende apparaten van de Gebruiker) als op een fysieke locatie.
 7. Partijen: IFF Tegenstroom en de Gebruiker gezamenlijk.
 8. Transactie: De Gebruiker betaalt een bedrag, waardoor Partijen een rechtsverhouding aangaan, waarbij IFF Tegenstroom voor een bepaalde tijd toegang geeft tot bepaalde content online of filmvertoningen/evenementen.
 9. Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Partijen.
 10. 10.Bezoeker: bezoeker van een fysieke locatie van het IFF Tegenstroom.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij IFF Tegenstroom Producten of Diensten van welke aard ook aan Gebruiker levert, ook indien deze Producten of Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. De toepasselijkheid van eventueel door Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden wijst IFF Tegenstroom van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk afwijkingen van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. IFF Tegenstroom is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van IFF TEGENSTROOM  te raadplegen.

Artikel 3. Overeenkomst

Na het bestellen van een toegangsbewijs en/of het bezoeken van een (online) event door Gebruiker gaan Partijen automatisch een rechtsverhouding aan waarbij IFF TEGENSTROOM  voor een bepaalde tijd toegang geeft tot bepaalde content online of fysieke filmvertoningen/evenementen. Het is niet mogelijk deze ongedaan te maken of te annuleren. IFF TEGENSTROOM  restitueert reeds voldane bedragen niet.

Artikel 4. Mijn IFF TEGENSTROOM 

 1. Voor het kijken van content online, het bestellen van tickets, invullen van een accreditatieformulier of het inschrijven van producties voor het IFF TEGENSTROOM heb je een Mijn IFF TEGENSTROOM  account nodig. Om via www.iff-tegenstroom.com tickets aan te kunnen schaffen voor filmvertoningen en evenementen die IFF TEGENSTROOM  organiseert, of toegang te krijgen tot betaalde content die IFF TEGENSTROOM  online aanbiedt, is het voor de Gebruiker noodzakelijk zich eerst eenmalig te registreren op/via de website. De Gebruiker dient te verklaren de Algemene Voorwaarden van IFF TEGENSTROOM te aanvaarden. 
 2. Na inloggen in Mijn IFF TEGENSTROOM  wordt het voor de Gebruiker mogelijk toegang te krijgen tot de betaalde content van IFF TEGENSTROOM  en wordt het mogelijk tickets aan te schaffen voor filmvertoningen en evenementen. Het is alleen mogelijk betalingen te doen na inloggen. Het Mijn IFF TEGENSTROOM  account is gekoppeld aan het e-mailadres van de Gebruiker . Dit e-mailadres heeft IFF TEGENSTROOM  nodig om de tickets naar de Gebruiker toe te kunnen sturen en de Gebruiker tijdig te kunnen informeren over eventuele wijzigingen in het programma.
 3. Elke transactie die met het Mijn IFF TEGENSTROOM  account wordt gedaan, doet de Gebruiker zelf of gebeurt met toestemming van de Gebruiker. Misbruik/oneigenlijk gebruik van het Mijn IFF TEGENSTROOM  account komt voor rekening en risico van de Gebruiker. Wanneer de Gebruiker wenst toegang te krijgen tot fysieke filmvertoningen en evenementen zonder Mijn IFF TEGENSTROOM  account is het mogelijk om tickets aan te schaffen via de fysieke kassa’s van IFF TEGENSTROOM , waarvan IFF TEGENSTROOM  de locaties tijdig aankondigt via de website. Het is niet mogelijk om zonder Mijn IFF TEGENSTROOM  account toegang te krijgen tot betaalde online content van IFF TEGENSTROOM .

Artikel 5. IFF TEGENSTROOM  Vriendenlidmaatschap

 1. Het lidmaatschap gaat in zodra IFF TEGENSTROOM  de betaling ontvangt en loopt voor onbepaalde tijd.
 2. De betaling verloopt jaarlijks via www.iff-tegenstroom.com.
 3. Na het eerste jaar, kan de Gebruiker het abonnement jaarlijks opzeggen.
 4. Op geen enkele wijze kan afgeweken worden van de looptijd en de daarbij behorende abonnementsprijs.
 5. Opzegging kan geschieden per e-mail aan info@iff-tegenstroom.com
 6. IFF TEGENSTROOM  behoudt zich het recht voor bepaalde onderdelen van dit abonnement eenzijdig te wijzigen.

Artikel 6. Toegang

Zonder geldig ticket wordt de toegang geweigerd. Na aanvang van een evenement of filmvertoning op locatie wordt er geen toegang meer verleend. Online wordt korte tijd nog wel toegang verleend na aanvang van het programma, maar er wordt geen vermindering op de prijs aangebracht. Toegang is alleen voor de Gebruiker die het ticket heeft aangeschaft via zijn of haar Mijn IFF TEGENSTROOM  account of via de fysieke kassa.

Artikel 7. Huisregels op locatie

 1. IFF TEGENSTROOM  hecht aan een veilige omgeving en respecteert het huisreglement of eventuele algemene voorwaarden van alle festivallocaties. De Bezoeker respecteert ook het huisreglement en de algemene voorwaarden van alle festivallocaties.
 2. Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van de locatie en IFF TEGENSTROOM  op te volgen.
 3. Het is niet toegestaan om opnames te maken tijdens programma’s van IFF TEGENSTROOM , tenzij daar vooraf schriftelijk toestemming voor is gegeven door de afdeling Pers & Publiciteit van IFF TEGENSTROOM .
 4. IFF TEGENSTROOM  stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke schade of schade en/of verlies aan eigendommen van Bezoeker tijdens zijn of haar bezoek aan een IFF TEGENSTROOM -locatie.
 5. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Mocht je dit onverhoopt ervaren, dan nodigt IFF TEGENSTROOM  de Bezoeker uit om hierover meteen de IFF TEGENSTROOM -locatiemanager te informeren. De IFF TEGENSTROOM -locatiemanager, kan hier actie op ondernemen, zoals het verwijderen van de Bezoeker die zich niet aan de regels houdt.
 6. Wanneer de Bezoeker zich in of in de omgeving van een festivallocatie bevindt, is het mogelijk dat de Bezoeker gefotografeerd of gefilmd wordt door IFF TEGENSTROOM  of door externe partijen met publicatie en commerciële verspreiding tot gevolg. De Bezoeker wordt geacht hiermee akkoord te zijn tenzij de Bezoeker aan IFF TEGENSTROOM  tevoren aangeeft dit voor een specifiek evenement en festivallocatie hiermee niet akkoord te gaan.

Artikel 8. Privacy

IFF TEGENSTROOM  vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens van de Bezoeker en de Gebruiker om te gaan. Dit geldt ook voor de gegevens die IFF TEGENSTROOM  voor haar dienstverlening in haar geautomatiseerde systemen registreren. Dit doen we conform de richtlijnen van de AVG. Gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van IFF TEGENSTROOM  welke op de website van IFF TEGENSTROOM  raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De op het ticket van IFF TEGENSTROOM  rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan
  IFF TEGENSTROOM .
 2. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen van IFF TEGENSTROOM  zouden kunnen worden geschaad.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het ticket.
 4. Het is Gebruiker verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 5. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van IFF TEGENSTROOM  aan Gebruiker.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Mocht IFF TEGENSTROOM  in het kader van haar verplichtingen aan Gebruiker aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van IFF TEGENSTROOM  wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de tickets aan Gebruiker in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van IFF TEGENSTROOM  of haar ondergeschikten.
 2. De aansprakelijkheid van IFF TEGENSTROOM  wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker IFF TEGENSTROOM  onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en IFF TEGENSTROOM  ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IFF TEGENSTROOM  in staat is adequaat te reageren.
 3. Gebruiker vrijwaart IFF TEGENSTROOM  voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Gebruiker van enige verplichting jegens IFF TEGENSTROOM , al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij IFF TEGENSTROOM  meldt.
 5. IFF TEGENSTROOM  kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Gebruiker geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling van enige gelden. IFF TEGENSTROOM  is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan IFF TEGENSTROOM .
 6. IFF TEGENSTROOM  aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Gebruiker bij derde partijen verkregen Tickets. IFF TEGENSTROOM  kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
 7. IFF TEGENSTROOM  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan IFF TEGENSTROOM  kan worden
  toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld van IFF TEGENSTROOM  en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van IFF TEGENSTROOM  komt.
 2. Partijen komen overeen dat onder overmacht ook zal worden verstaan: alle ten tijde van de totstandkoming van een Overeenkomst onbekende (lokale) gevolgen van een pandemie.
 3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft IFF TEGENSTROOM  in geval van
  overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Gebruiker op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Gebruiker mee te delen en zulks zonder dat IFF TEGENSTROOM  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen tussen Partijen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg.

 

 

Editie 2024 wordt mede mogelijk gemaakt door: